Algemene Voorwaarden Chapeau Magazine BV

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • “Chapeau”: Chapeau Magazine BV, ingeschreven in het Nederlandse handelsregister onder nummer 58309330, dan wel aan haar gelieerde vennootschappen;
  • “product” of “producten”: door Chapeau  aangeboden of geleverde elektronische producten of andere zaken;
    “dienst” of “diensten”: door Chapeau geleverde diensten, bijvoorbeeld het adviseren over en bijdragen aan de ontwikkeling van op maat gemaakte producten;
  • “Opdrachtgever”: de (potentiële) Opdrachtgever tot vervaardiging en levering van producten en/of diensten van Chapeau.
  • Plaatsingsopdracht: een opdrachtbevestiging ondertekend door een bevoegde vertegenwoordiger van Chapeau en Opdrachtgever conform het door Chapeau gehanteerde model.
  • “Regelen”: de Regelen voor het Advertentiewezen van de ROTA.

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Chapeau, op alle met Chapeau gesloten overeenkomsten en op alle andere rechtsbetrekkingen tussen partijen. Deze algemene voorwaarden zijn derhalve eveneens integraal van toepassing op eventuele wijzigingen van de overeenkomst en nieuwe overeenkomsten tussen partijen.

1.3 Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele door de (potentiële) Opdrachtgever gehanteerde algemene (inkoop)voorwaarden.

1.4 In aanvulling op deze voorwaarden zijn de Regelen op elke met Chapeau gesloten overeenkomst tot plaatsing van advertenties van toepassing.

1.5 In geval van tegenstrijdigheden tussen deze algemene voorwaarden en een nader door Chapeau ondertekend document gaat het laatstgenoemde document voor.

2.1 Alle aanbiedingen van Chapeau zijn vrijblijvend. Opdrachten en acceptaties van aanbiedingen door de Opdrachtgever zijn onherroepelijk.

2.2 Chapeau is pas gebonden indien zij de opdrachtbevestiging schriftelijk aan de Opdrachtgever heeft bevestigd dan wel met de uitvoering is begonnen.

2.3 Onjuistheden in de opdrachtbevestiging van Chapeau dient de Opdrachtgever binnen 5 werkdagen na de datum van de opdrachtbevestiging schriftelijk aan Chapeau te berichten, bij gebreke waarvan de opdrachtbevestiging geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven en de Opdrachtgever daaraan gebonden is.

2.4 Mondelinge toezeggingen of afspraken door of met haar personeel binden Chapeau alleen indien zij dit schriftelijk (per e-mail, brief of in de vorm van een Plaatsingsopdracht) heeft bevestigd.

3.1 Vermeldingen in aanbiedingen en overeenkomsten gelden bij benadering en zijn niet bindend, net als voorbeeldproducten slechts ter aanduiding gelden. Er kunnen zich derhalve afwijkingen voordoen in afmetingen, kleuren, kwaliteit, prestaties en andere eigenschappen van producten. Deze afwijkingen gelde niet als tekortkomingen.

3.2 De Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Chapeau verstrekte gegevens en informatie. Chapeau is pas gehouden tot (verdere) uitvoering van de overeenkomst, indien de Opdrachtgever alle redelijkerwijs door Chapeau verlangde gegevens en informatie heeft verstrekt.

3.3 De Opdrachtgever dient zich ervan te vergewissen dat de door hem gegeven opdrachten en andere informatie voldoen aan de in het beoogde land van gebruik of publicatie daaraan gestelde voorschriften van overheidswege. Het gebruik van de producten en de conformiteit met de bepalingen van overheidswege is voor risico van de Opdrachtgever.

4.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot alle producten en diensten van Chapeau en de benamingen daarvan, en met betrekking tot alles wat Chapeau ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt, komen toe aan en berusten bij Chapeau. De Opdrachtgever verbindt zich op eerste verzoek van Chapeau aan overdracht mee te werken voor zover aan de Opdrachtgever enig Opdrachtgeversauteurs- of modelrecht mocht toekomen.

4.2 De Opdrachtgever mag de producten en diensten uitsluitend gebruiken onder het merk c.q. het logo van Chapeau en voor het uit de Plaatsingsopdracht blijkende doeleinde.

4.3 De Opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding tegenover derden met betrekking tot de inhoud van de overeenkomst inclusief alle bijlagen en alle via Chapeau verkregen informatie en knowhow met betrekking tot de overeenkomst in de meest ruime zin van het woord.

4.4 Opdrachtgever vrijwaart Chapeau voor alle aanspraken van derden (alsmede voor alle schade en kosten die daaruit voortvloeien) ter zake door hen gestelde inbreuken op intellectuele eigendomsrechten, gegrond of ongegrond.

5.1 Chapeau bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de diensten worden uitgevoerd, maar houdt daarbij zoveel mogelijk rekening met de wensen van de Opdrachtgever.

5.2 De Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade als gevolg van in zijn opdracht geplaatste advertenties of andere door Chapeau verrichte werkzaamheden. Opdrachtgever vrijwaart Chapeau tevens voor alle aanspraken van derden (met inbegrip van schade en kosten in verband daarmee ontstaan), ontstaan door de uitvoering van een Plaatsingsopdracht door Chapeau.

5.3 De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door of namens hem gemaakte tekeningen en berekeningen en voor de geschiktheid van door hem voorgeschreven materialen.

5.4 De opdracht wordt als uitgevoerd/opgeleverd beschouwd, indien (i) de Opdrachtgever de werkzaamheden of het product mondeling of schriftelijk heeft goedgekeurd, (ii) het product, waaraan de werkzaamheden zijn uitgevoerd, door de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk in gebruik is genomen, (iii) Chapeau schriftelijk aan de Opdrachtgever heeft medegedeeld  dat de advertentie is aangeleverd en/of geplaatst dan wel het vervaardigde product gereed is; of (iv) de werkzaamheden zijn voltooid en de Opdrachtgever niet binnen 5 werkdagen na die mededeling daartegen schriftelijk protesteert, of (v) de Opdrachtgever de werkzaamheden niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen, die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die aan ingebruikname of publicatie niet in de weg staan.

6.1 Chapeau zal zich, mits aan alle voorwaarden in dit artikel is voldaan, inspannen om de door Opdrachtgever aangeboden advertentie op de aangegeven datum en met inachtneming van de overeengekomen specificaties te plaatsen. Hiertoe dient Opdrachtgever tijdig alle benodigde materialen en/of gegevens aan Chapeau beschikbaar te stellen.

6.2 Chapeau is geheel vrij in de keuze van de context van een advertentie. Ook is Chapeau gerechtigd redelijke meerkosten in rekening te brengen als (1) de wijze waarop Opdrachtgever kopij aanbiedt niet aan haar richtlijnen voldoet, of (2) Chapeau ten gevolge van nadere wensen of aanwijzingen van Opdrachtgever meer tijd in de opmaak van de advertentie moet steken dan op grond van de initiële Plaatsingsopdracht mocht worden verwacht.

6.3 Zodra Chapeau een Plaatsingsopdracht heeft ontvangen is Opdrachtgever verplicht tot afname van de bestelde advertentie.

6.4 Annuleringen binnen 14 dagen voorafgaand aan de datum van plaatsing zijn kosteloos. Annulering van een Plaatsingsopdracht op enig later tijdstip, maar uiterlijk twee dagen voor de sluitingsdatum voor kopij van het tijdschrift leidt tot annuleringskosten ter grootte van 15% van de plaatsingskosten. Annulering van deze advertentieruimte op enig later tijdstip laat de verplichting tot betaling van het volledige in de Plaatsingsopdracht genoemde bedrag onverlet.

6.5 Chapeau is te allen tijde bevoegd advertenties om haar moverende redenen te weigeren dan wel de plaatsing ervan op te schorten, zonder tot een motivering of enige vergoeding gehouden te zijn.

6.6 Chapeau is bevoegd aangeboden kopij, advertentie- of andere voor de uitvoering van de overeenkomst door Opdrachtgever verstrekte gegevens en materialen uiterlijk 6 maanden na plaatsing van de advertentie(s) dan wel oplevering van het product uit haar bestanden te verwijderen.

6.7 Opdrachtgever is gerechtigd één exemplaar van het tijdschrift te ontvangen waarin de advertentie is geplaatst. Indien de advertentie meerdere malen wordt geplaatst, verstrekt Chapeau slechts tegen betaling van de losse verkoopprijs bewijsexemplaren van de corresponderende vervolgedities.

7.1 Door Chapeau opgegeven of met Chapeau overeengekomen prijzen zijn exclusief transport, exclusief BTW en andere belastingen en exclusief reis- en verblijfskosten en andere onkosten, tenzij expliciet anders is vermeld.

7.2 Indien na het aanbod en/of het tot stand komen van een overeenkomst kostprijsbepalende factoren wijzigen, is Chapeau gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig aan te passen.

7.3 Voorts is Chapeau eenmaal per jaar bevoegd haar prijzen te indexeren conform het CBS prijsindexcijfer CPI.

7.4 Indien Chapeau diensten op zich neemt zonder dat daarvoor uitdrukkelijk een prijs is vastgelegd in de opdrachtbevestiging/overeenkomst, is zij gerechtigd om daarvoor een redelijke vergoeding aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

8.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling van de facturen van Chapeau zonder opschorting te geschieden en binnen 30 dagen na factuurdatum. Een factuurbedrag waartegen door Opdrachtgever niet binnen diezelfde termijn schriftelijk wordt geprotesteerd, geldt tussen partijen als erkend.

8.2 Chapeau heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of op andere wijze voor betaling zekerheid te verkrijgen.

8.3 Indien geen tijdige betaling wordt ontvangen, is de Opdrachtgever zonder verdere ingebrekestelling over het factuurbedrag een rentevergoeding verschuldigd van twee (2) % per maand, gerekend vanaf de vervaldag van de factuur tot en met de dag van volledige betaling.

8.4 Alle aan de invordering verbonden kosten zijn voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden bepaald aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

8.5 De Opdrachtgever doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen. Chapeau is steeds bevoegd om alles wat zij aan de Opdrachtgever schuldig is te verrekenen met wat de Opdrachtgever, al dan niet opeisbaar, aan Chapeau schuldig is.

8.6 Het gehele factuurbedrag is zonder nadere ingebrekestelling onmiddellijk en integraal opeisbaar bij niet stipte betaling van een overeengekomen termijn op de vervaldag, evenals indien de Opdrachtgever in staat van faillissement geraakt of (voorlopige) surseance van betaling vraagt.

8.7 Chapeau is gerechtigd om de Plaatsingsopdracht met onmiddellijke ingang bij aangetekend schrijven te beëindigen, onverminderd de verplichting van de Opdrachtgever tot voldoening van openstaande facturen, indien aan de Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend, het faillissement van de Opdrachtgever is aangevraagd of deze in staat van faillissement wordt verklaard, de onderneming van de Opdrachtgever wordt geliquideerd, de Opdrachtgever zijn onderneming staakt, op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de Opdrachtgever beslag wordt gelegd, dan wel indien de Opdrachtgever anderszins niet langer in staat kan worden geacht om zijn verplichtingen jegens Chapeau na te kunnen komen.

9.1 Behoudens ontvangst door Chapeau van een schriftelijke, gespecificeerde klacht binnen 14 dagen na plaatsing van de betreffende advertentie, geldt een advertentie als akkoord bevonden en vervalt ieder recht van Opdrachtnemer op herstel, rectificatie, herhaling of schadevergoeding. Indien een klacht door Chapeau gegrond wordt bevonden, zal Chapeau op basis van haar redelijke beoordeling van de aard en ernst van de klacht Opdrachtgever hetzij een herplaatsing aanbieden, hetzij een (kleine) aanvullende advertentie, online of off-line.

10.1 Buiten het bepaalde in Artikel 9 heeft de Opdrachtgever geen enkele aanspraak op Chapeau wegens gebreken in of met betrekking tot de door Chapeau geleverde producten of diensten.

10.2 Chapeau is nimmer aansprakelijk voor persoons- en zaakschade, immateriële schade, gevolgschade (waaronder begrepen gederfde inkomsten, stagnatieschade e.d.) en andere indirecte schade, ontstaan door welke oorzaak ook, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Chapeau. In het bijzonder treft Chapeau nimmer aansprakelijkheid voor enig schadelijk gevolg van (de inhoud van) een in opdracht van Opdrachtgever geplaatste advertentie. Ieder risico op fouten berust bij Opdrachtgever.

10.3 Chapeau is eveneens niet aansprakelijk in de hierboven bedoelde zin voor handelen of nalaten van haar werknemers of andere personen die binnen haar risicosfeer vallen.

10.4 Eventuele door Chapeau gegeven adviezen, aanbevelingen en informatie zijn geheel vrijblijvend en worden zonder enige garantie gegeven. Voor enige directe of indirecte schade voortvloeiende uit informatieverstrekking en/of advisering is Chapeau niet aansprakelijk.

10.5 In alle gevallen waarin Chapeau gehouden is tot betaling van schadevergoeding, zal deze, eveneens behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, nooit hoger zijn dan de factuurwaarde (exclusief BTW) van de geleverde producten of diensten in verband waarmee schade is veroorzaakt, met een maximum van EUR 25.000,-. Indien de schade gedekt is door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Chapeau, zal de schadevergoeding bovendien nooit hoger zijn dan het bedrag dat in het betreffende geval daadwerkelijk door de verzekeraar wordt uitgekeerd.

10.6 Iedere vordering op Chapeau, tenzij deze door Chapeau is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

10.7 De Opdrachtgever zal Chapeau vrijwaren voor aanspraken van derden, medewerkers van Chapeau daaronder begrepen, die schade lijden als gevolg van de onjuistheid of onvolledigheid van de door of namens de Opdrachtgever verstrekte informatie, alsmede voor alle andere aanspraken van derden voortvloeiend uit handelingen van Opdrachtgever of personen in diens risicosfeer.

11.1 Indien Chapeau door overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten (en de advertentie in een volgende editie van haar tijdschrift te plaatsen) dan wel naar haar keuze te ontbinden indien zij de overeenkomst door overmacht niet binnen acht weken zal kunnen nakomen. De Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.

11.2 Onder overmacht is mede te verstaan: brand, wateroverlast, ongeval of ziekte van personeel, bedrijfsstoring, storingen bij de drukker, stagnatie in het vervoer, problemen bij productie of transport en de niet tijdige levering van zaken of diensten door derden die door Chapeau zijn ingeschakeld en voorts elke andere buiten de wil van Chapeau optredende omstandigheid waardoor nakoming geheel of gedeeltelijk uitblijft.

11.3 Indien Chapeau bij het intreden van de overmachtsituatie al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het al geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur zonder opschorting of verrekening te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

12.1 Indien de Opdrachtgever namens een of meerdere anderen optreedt is hij, onverminderd de aansprakelijkheid van die anderen, tegenover Chapeau aansprakelijk als ware hij zelf Opdrachtgever.

13.1 De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze voorwaarden of van overeenkomsten waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn, laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Chapeau en de Opdrachtgever zijn gehouden bepalingen die nietig zijn of vernietigd zijn te vervangen door wel geldige bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de nietige of vernietigde bepaling.

13.2 De plaats van uitvoering van de overeenkomst wordt geacht te zijn de plaats waar Chapeau s gevestigd.

13.3 Op alle overeenkomsten die door Chapeau worden gesloten en deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht, met inbegrip van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG 1980), van toepassing.

13.4 Alle geschillen tussen Chapeau en de Opdrachtgever zullen in eerste aanleg uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Limburg, locatie Maastricht, Nederland. In afwijking hiervan is Chapeau bevoegd om zich tot de rechter van de woon- of vestigingsplaats van de Opdrachtgever te wenden.

Chapeau Magazine BV, versie oktober 2014.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Limburg onder nummer 58309330